ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Здание ресторана «Ренко»

РУС

Наименование памятника: Здание ресторана «Ренко»

Типологическая принадлежность: градостроительство и архитектура   

Периодизация памятника:  XIX в.

Местонахождение памятника: город Атырау, ул. Жарбосынова 4

Исторические данные: Построен как коммерческое и жилое здание. Из-за своей постройки первый этаж был торговым центром. Бывшее здание «Атырау курылыс». Несколько лет здесь размещался детский садик № 1, затем дом длительное время был бесхозным. В настоящее время здесь расположен ресторан Ренко.

Описание памятника: Комплекс двух и  одноэтажных, кирпичных зданий, имеющих одинаковое архитектурное оформление, которые связаны кирпичными воротами. Двухэтажное здание Г-образное в плане, имеющее сквозной проем во двор в виде арки с лучковой перемычкой. Над аркой сохранились места крепления консольных балок, вероятно был балкон или галерея на втором этаже, на этом этаже дверные проемы заложены. Оконные проемы с лучковой перемычкой, которые украшены каменными сандриками. Карниз опирается на поясок каменных кронштейнов. Крыша вальмовая, крыта шифером. Общий объем составляет 915 кв. м. Двухэтажное. Кирпичный, общий объем составляет 915 кв. м. Высота зданий 12,5 м. Объем 2200+320 куб.м. Материал: стены - кирпичные, перекрытия - деревянные, кровля - шифер.

Статус памятника: Памятник историко-культурного наследия местного значения

ҚАЗ

Ескерткіштің атауы: «Ренко» мейрамханасының ғимараты

Типологиялық тиістілік: қала құрылысы және сәулет ескерткіші

Ескерткіштің кезеңділігі: XIX ғ.

Ескерткіштің орналасқан жері: Атырау қаласы, Б. Жарбосынов көшесі, 4

Тарихи деректер: Сауда-тұрғын жай ретінде тұрғызылған.  Құрылысына қарап 1-ші қабаты сауда-саттық орны болған. Кейін «Атырау құрылыс» ғимараты, бірнеше жыл бойы № 1 балабақша орналасып, содан соң үй ұзақ уақыт қараусыз қалған.  Қазіргі уақытта Ренко мейраханасы орналасқан.

Ескерткіштің сипаттамасы: Кешен бір және екі қабатты кірпіштен қаланған, сәулеттік құрылысы бірдей ғимараттардан құралған. Екі қабаттың жобасы Г-тәрізді келген, ортаңғы бөлігінде аулаға өтетін арка тәрізді өткелі бар. Арканың жоғары жағында бағаналық консольдарды бекіту орындары сақталған. Бұрын балконның немесе галереяның орналасқандығын айтады. Садақ бейнелі терезе жақтаулары әсем тас сандрикпен безендірілген. Ернеу тас кронштейндерге сүйенеді. Шатыры екі еңісті болып шифермен жабылған. Екі қабатты ғимараттың жалпы аумағы 915 шарты метр, ал биіктігі 12,5 м. Көлемі 2200+320 куб. м. Ғимараттың қабырғалары - кірпіштен, шатыр жабындысы - ағаштан, төбе жабындысы шиферден жасалған.

Ескерткіштің мәртебесі: Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіші

ENG

Monument name: Restaurant “Renco”

Typological affiliation: urban planning and architecture

Periodization of the monument: XIXcentury

Location of the monument: Atyrau city, street Zharbosynova, 4

Historical data: The former building of "Atyrau kurylys". Monument of civil architecture. It was built around 1915. For several years there was a kindergarten, number 1 city department of national education, then the house was ownerless for a long time.

Description of the monument: A complex of two and one-story brick buildings with the same architectural design, which are connected by brick gates. The two-story building L-shaped in the plan, with a through opening to the courtyard in the form of an arch with an arched lintel. Above the arch, the attachment points of the cantilever beams have been preserved; probably, there was a balcony or gallery on the second floor, and doorways were laid on this floor. Window openings with a with arched lintel, which are decorated with stone sandrids. The cornice rests on a belt of stone brackets. The roof is hip, covered with slate. The total volume is 915 sq.m. Two-storied. Brick, total volume is 915 sq.m. The height of the buildings is 12.5 m. The volume is 2200+320 cubic meters. Material: walls - brick, floor - wood, roof - slate.

Monument status: Monument of historical and cultural heritage of local significance

Яндекс.Метрика