ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Памятник кюйши-композитору Дине Нурпейсовой (1861-1955 гг.)

РУС

Наименование памятника: Памятник кюйши-композитору Дине Нурпейсовой (1861-1955 гг.)

Типологическая принадлежность: сооружение монументального искусства

Периодизация памятника: 4 сентября 2000 г.

Местонахождение памятника: город Атырау, проспект К.Сатпаева

Исторические данные: Дина Нурпеисова родилась в 1861 году в ауле Бекетай Жангалинского уезда. Она родилась в семье прославленного в округе палуана силача и домбриста Кенже. Ее учителем был Курмангазы Сагырбаев. В 1937 году она становится участницей Республиканского смотра исполнителей-музыкантов, а через два года участвует во Всесоюзном смотре исполнителей народных музыкальных инструментов в Москве. В 1944 году ей присвоено звание народной артистки Казахской ССР. В 1992 году ее имя было присвоено музыкальному училищу.

Автор кюев «Бұлбұл», «Әсем қоңыр», «Қосалқа», «Кербез», «Жеңіс», «Сауыншы», «Еңбек елі». 

 Описание памятника: 4 сентября 2000 года открыт памятник Дине Нурпеисовой. Высота памятника 3 м. Памятник выполнен из бронзы и установлен на постамент. Скульптор Нурлан Даубай, архитектор Казбек Жарилгапов. 

Статус памятника: Памятник историко-культурного наследия местного значения

ҚАЗ

Ескерткіштің атауы: Күйші-композитор Дина Нұрпейісованың (1861-1955 жж.) ескерткіші

Типологиялық тиістілігі: монументтік өнер құрылысы

Ескерткіштің кезеңділігі: 4 қыркүйек 2000 ж.

Ескерткіштің орналасқан жері: Атырау қаласы, Қ. Сәтпаев даңғылы

Тарихи деректер: Дина Нұрпейісова 1861 жылы Жаңақала уезінің Бекетай ауылында дүниеге келген. Ол ауыл-аймаққа есімі белгілі әрі домбырашы, әрі палуан Кенже отбасында туылған. Оның өнерде алғаш тұсауын кескен ұстазы Құрманғазы Сағырбайұлы болды. 1937 жылы Дина Кенжеқызы Республикалық орындаушы-музыканттардың байқауына қатысып, одан екі жылдан кейін Мәскеуде өткен халық музыкалық аспаптар орындаушыларының Бүкілодақтық байқауына қатысады. 1944 жылы оған Қазақ КСР-інің Халық әртісі атағы берілді. 1992 жылы оның есімі музыкалық училищеге берілді. «Әсем қоңыр», «Қосалқа», «Бұлбұл», «Кербез», «Жеңіс», «Сауыншы», «Еңбек ері» және т.б. күйлердің авторы.

Ескерткіштің сипаттамасы: 2000 жылдың 4 қыркүйегінде Дина Нұрпейісоваға ескерткіш ашылды. Ескерткіштің биіктігі 3 м. Ескерткіш қоладан құйылған, тұғырға орнатылды. Мүсіншісі Нұрлан Даубай, сәулетшісі Қазбек Жарылғапов.

Ескерткіштің мәртебесі: Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіші.

ENG

Monumentname: Monument to the kyuishi-composer Dina Nurpeisova (1861-1955)

Typological affiliation: monumental art structures

Periodization of the monument: September 4, 2000

Location of the monument: Atyrau city, K. Satpayev avenue, 7

Historicaldata: Dina Nurpeisova was born in 1861 in the village of Beketay, Zhangalinsky district. She was born into the family of the famous strongman and dombra player Kenzhe. Her teacher was Kurmangazy Sagyrbaev. In 1937, she became a participant in the Republican Show of Performers-Musicians, and two years later she took part in the All-Union Show of Performers of Folk Musical Instruments in Moscow. In 1944 she was awarded the title of People's Artist of the Kazakh SSR. In 1992, her name was given to the music school. 

Description of the monument: The monument to Dina Nurpeisova was unveiled on September 4, 2000. The height of the monument is 3 m. The monument is made of bronze and installed on a pedestal of kurtinskiy granite. Sculptor Nurlan Daubai, architect Kazbek Zharilganov. 

Monumentstatus: Monument of historical and cultural heritage of local significance

Яндекс.Метрика