ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Дворец культуры имени Курмангазы

РУС

Наименование памятника: Дворец культуры имени Курмангазы 

Типологическая принадлежность:  ансамбли и комплексы  

Периодизация памятника 1948 г.

Местонахождение памятника: город Атырау, микрорайон Жилгородок, ул. С.Саургалиева, 1

Исторические данные: В Жилгородке на берегу Урала сооружено было красивое монументальное здание Дом культуры. Автором проекта здания является лауреат Сталинской премии Ленинградский архитектор Васильковский. Строительство велось трестом «Казнефтестрой». Здание клуба, выходило главным фасадом на площадь, расположенного в парке, на стрелке излучины реки Урала, открыто с реки. Оно является главенствующим в общей композиции этого городка. Сама площадь и здание Дворца культуры, окруженное парком и рекой, являются главным узлом архитектурной композиции. Расширение площади по направлению к зданию Дворца культуры. Здание увенчано кружевом резьбы с легкими сквозными башенками на углах. С ноября 1945-1948 гг. происходили строительные работы. Зрительный зал рассчитан был на 400 человек. В Доме культуры интерьеры раскрыты на западном фасаде в парк. До 2001 года назывался Дом культуры ОАО «АНПЗ».

Описание памятника:  Здание Дома культуры 2-х этажное, фундамент и цоколь бетонные, стены из кирпича облицованные гипсолитами, двойные оконные проемы. Центральное отопление. В здании 34 комнаты, общей площадью 1170 кв. м., без фойе, вестибюля, складских помещений. Зрительный зал размером 172 кв. м., на 525 мест с балконами. Кубатура здания 21.679 куб. м. На площади застройки приняло участие 130 рабочих. Внешний вид здания из силиката, внутри покрыт мелкими каменными плитами. Высота здания 7-9 м. Полезная площадь составляет 2625 кв. м. Концертный зал 300 посадочных мест. Бенуар, балконы 80 мест. VIP балкон на 5 персон. Также имеется репетиционные залы, оборудованные кабинеты. 

Статус памятника: Памятник историко-культурного наследия республиканского значения.

ҚАЗ

Ескерткіштің атауы: Құрманғазы атындағы мәдениет сарайы

Типологиялық тиістілік: ансамбльдер мен кешендер

Ескерткіштің кезеңделігі: 1948 ж

Ескерткіштің орналасқан жері: Атырау қаласы, Мұнайшылардың тұрғын қалашығы ауданы, С.Сәуірғалиев көшесі, 1

Тарихи деректер:Мұнайшылардың тұрғын қалашығы ауданындағы мәдениет үйіЖайық жағасында бой көтерген. Құрылыс жобасының авторы - Сталиндік сыйлықтың лауреаты, Ленинград сәулетшісі Васильковский. Ғимарат құрылысын «Қазмұнайқұрылыс» тресті тұрғызды. Негізгі қасбеті саябақта орналасқан алаңға шығады жәнеөзен жақтан айқын көрінеді. Мәдениет үйі қаланың ең көрнекті ғимараты болып табылады.Саябақтыңалаңы мен ғимарат қаланың негізгі сәулеттік құрылымы деп есептеледі.Ғимарат бұрыштарындағыкішігірім мұнаралар айрықша көзге түседі. 1945-1948жылдардың қараша айынан бастап құрылыс жұмыстары жүргізілді. Көрермендер залы 400 адамға есептелген. Ғимараттың ішкі көрінісі қасбеттің батыс жағынан көрінеді. 2001 жылға дейін ол «АМӨЗ» АҚ Мәдениет үйі деп аталды.

Ескерткіштің сипаттамасы: Мәдениет үйінің ғимараты 2 қабатты, іргетасы мен жертөлесі бетоннан салынған, қабырғалары кірпіштен салынып, гипспен қапталған.Ғимаратта 34 бөлме, жалпы ауданы 1170 ш.м., фойесіз, вестибюльсіз, қойма үй-жайларынсыз. Көрермендер залы көлемі 172 ш.м., 525 орынға арналған балкондары бар. Ғимараттың жалпы ауданы 21.679 ш. м. Мәдениет сарайының құрылысына 130 жұмысшы қатысты. Ғимараттың сыртқы түрі силикаттан жасалған, ішінде ұсақ тас плиталар бар. Оның биіктігі 7-9 м.Пайдалы аумағы 2625 ш. м.болып есептеледі. Концерт залы 300 орындықамтиды. 80 орынға арналған бенуар, балкондар бар. Сондай-ақ 5 адамға арналған VIP балкон салынды. Сонымен қатар дайындық зал мен жабдықталған бөлмелер бар.

Ескерткіш мәртебесі: Республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіші.

ENG

Monument name: Palace of Culture named after Kurmangazy

Typological affiliation: ensembles and complexes

Periodization of the monument: 1948

Locationof the monument: Atyrau city, Zhilgorodok microdistrict, st.S. Saurgaliyeva, 1

Historicaldata:In Zhilgorodok, on the banks of the Urals, a beautiful monumental building, the House of Culture, was erected. The author of the building project is the Stalin Prize laureate, the Leningrad architect Vasilkovsky. The construction was carried out by the “Kazneftestroy” trust. The direct work was carried out by the construction site No. 2 led by Shapar. The building of the club, facing the main facade of the square, located in the park, on the arrow of the Ural river bend, is open from the river. It is dominant in the overall composition of this town. The square itself and the building of the Palace of Culture, surrounded by a park and a river, are the main node of the architectural composition. The expansion of the area towards the building of the Palace of Culture was caused by the desire to emphasize the architectural appearance of the center, its movement is directed towards the most expressive building of the town. The building is crowned with lace carvings with light through turrets at the corners. This see-through pattern is drawn against the background of the sunset with a light airy ornament crowning the darkened plane of the main facade. Construction work took place from November 1945-1948.The auditorium was designed for 400 people. In the House of Culture, the interiors are revealed on the western facade of the park. Until 2001, it was called the House of Culture of JSC "Atyrau Oil Refinery".

Description of the monument: The building of the House of Culture is 2-story, the foundation and the basement are concrete, the walls are made of bricks lined with gypsum plaster, double window openings. Central heating. Plumbing, iron roofing, floors from flooring tiles. The building has 34 rooms with a total area of ​​1170 sq. m., no foyer, lobby, storage facilities. The auditorium is 172 sq. m., for 525 seats with balconies, the cubic capacity of the building is 21.679 cubic meters. 130 workers took part in the building area. The exterior of the building is made of silicate, the inside is covered with small stone slabs. The height of the building is 7-9 m. The useful area is 2625 sq. m. It has concert hall with 300 seats. Baignoire, balconies 80 seats. VIP balcony for 5 persons. There are also rehearsal rooms and equipped classrooms.

Monumentstatus: Monument of historical and cultural heritage of republican significance

Яндекс.Метрика